STOP Autoilijoiden kuritukselle! -kansanliike ei halua tavallisen suomalaisen vajoavan energia- ja liikenneköyhyyteen

STOP Autoilijoiden kuritukselle! -kansanliike ei halua tavallisen suomalaisen vajoavan energia- ja liikenneköyhyyteen

Energiaköyhyydellä tarkoitetaan esim. korkeista energiakustannuksista johtuvaa perustarpeiden
toteutumisen puutetta, jolloin mittarina käytetään yleensä sitä, joutuvatko kotitaloudet käyttämään
suhteettoman suuren osan tuloistaan energiaan.


Liikenneköyhyydellä taas tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisessa ajassa, kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla tai terveyttään vaarantamatta niihin paikkoihin, joissa päivittäiset tarpeet on mahdollista tyydyttää.

Saamme jatkuvasti lukea uutisia energian hinnannoususta ja energian säästötalkoista. Polttoaineet ovat tällä hetkellä keskimäärin yli 40 senttiä kalliimpia vuoden takaiseen verrattuna ja sähkön hinnannousun ensi talvelle uskotaan olevan jopa 3–5-kertaiset nykyhintoihin verrattuna. Huomionarvoista on, että kansalaisten ehdoton kipupiste bensiinin osalta on 1,56€/litra (viite: STOP Autoilijoiden kuritukselle! -liikkeen kipuraja-kysely, johon vastasi 16,5 tuhatta autoilijaa).

STOP Autoilijoiden kuritukselle! -liike vaati jakeluvelvoitteen laskua jo 16.3.2021 päivätyssä kansalaisvetoomuksessa, joka luovutettiin kansanedustajille 7.8.2021 Torviprotestin yhteydessä. Vaatimus on uudistettu lokakuun 2021 ja helmikuun 2022 Torviprotestien yhteydessä ja keväällä 2022 sitä vihdoin päätettiin alentaa vuosille 2022 ja 2023.

Tähän alennukseen olemme olleet osin tyytyväisiä, koska se on alentanut hieman polttoaineiden hintoja.
Jakeluvelvoitteen tason olisi kuitenkin hyvä olla nykyistä alempi tai sen voisi poistaa kokonaan hintoja
nostavana elementtinä. Huomiota tulee kohdistaa myös liikenteen ja erityisesti ajoneuvoliikenteen korkean kurittavaan verotasoon, joka muodostuu useista veroista. Autoliikenne kantaa jo nyt osuuttaan suurempaa maksutaakkaa CO2-päästöistä. Näistä maksetaan mm. polttoaine-, käyttövoima-, auto- (täyssähköautoja lukuun ottamatta) ja ajoneuvoverossa.

Rangaistusluontoiset maksut eivät ole nykypäivää vaan muutokseen pyrkiminen kannustavilla keinoilla
kuten uusiutuvien polttoaineiden minimiverotus tai niiden nykyistä alempi alv-verokanta. Uusiutuvan
energian lisääminen ei saa lisätä muita liikennepolttoainelaatuja käyttävien käyttövoimien vero- ja maksutaakkaa, vaan sen tulee olla kilpailukykyistä itsessään ilman muiden käyttövoimien kurittamista.

Jakeluvelvoitetasojen noudattaminen ja nyt kaavailtujen alennusten kiriminen myöhemmin aiheuttavat
kohtuuttoman kustannustaakan erityisesti tavalliselle suomalaiselle veronmaksajalle, joka ei hyödy tulevista tukitoimenpiteistä, kuten ammattidiesel tai kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki. Jotka sinänsä ovat oikeansuuntaisia, mutta täysin riittämättömiä toimenpiteitä myös kuljetusyrittäjille.

Laskelmat päästötavoitteiden saavuttamisesta nojaavat vahvasti ennusteisiin mm. uusiutuvasta autokannasta ja siinä erityisesti täyssähköautojen määrän voimakkaaseen kasvuun vuoteen 2030 mennessä. Ennusteet ovat vahvasti ylimitoitettu mm. autokannan uusiutumisen osalta.

Tällä hetkellä ostovoiman romahtamisen ja inflaation kiihtymisen johdosta trendi on pikemminkin vaihtaa uudempia autoja vanhempiin, jolloin kohtuuhintaisen vähäpäästöisemmän polttoaineen saatavuus on
päästöjen vähentämisen osalta tärkeässä roolissa. Polttomoottoriautoja tulee olemaan selvästi ennustettua enemmän liikenteessä vielä 2030 ja siitä eteenpäin.

Kuluttajien ostokyvyn murentaminen autoilun kustannuksia nostamalla ei edistä autokannan uusiutumista. Epävarmat ajat ja poukkoileva politiikka vähentävät muutenkin investointihalukkuutta ja -uskallusta. Uudempi auto on hintava ostos, joten hankinta tehdään pääosin tarkan harkinnan ja vertailun jälkeen. Uudet käyttövoimat ovat vielä kehitysvaiheessa, mikä ei kannusta ostoksille kuin rajatun määrän ihmisiä. Pitkän aikavälin käyttökokemukset sekä tieto kokonaiskustannuksista ja muista vaikutuksista ovat näistä vielä yleisellä tasolla suht vähäiset.

Ennusteista muuttunut maailmantilanne ohjaa biopolttoaineiden kysyntää markkinoille, joilla niistä maksetaan eniten ja niiden raaka-aineista kilpailevat useat alat, ei vain polttoaineteollisuus.
Sen lisäksi, että näiden tuotantokapasiteetti ja tarjonta ovat globaaleja niin myös uusiutuvien biopolttoaineiden käytön ja valmistuksen vaikutus ilmastoon on globaalia ja täsmälleen sama riippumatta missäpäin maapalloa ne käytetään.

Jakeluvelvoitetason noustessa 30%:iin vuoteen 2030 mennessä arvioimme noston vaikutuksen olevan
uusiutuvilla polttoaineilla n. +20 snt/l ja yleisen hinnankehityksen nostovaikutuksen n. +40 snt/l eli
n. +60 snt/l. Mikäli jakeluveloitetta nostettaisiin vielä lisää 34%:iin, tulisi hintaan vielä n. 12 snt/l lisää eli
yhteensä +72 snt/l. Näitäkin korkeammat hinnat ovat mahdollisia ja jopa todennäköisiä.

Näin epävarmoilla taustaoletuksilla ja valtion kannalta hallitsemattomilla riskitekijöillä ei ole mitenkään
perusteltua pyrkiä saavuttamaan muuta Eurooppaa nopeammin hiilineutraalius varsinkaan jakeluvelvoitetta korottamalla. Vaikutukset pienelle kansakunnalle, jonka sekä henkilö- että tavaraliikenne hoidetaan autoilla noin 80 prosenttisesti, voivat olla kohtalokkaita huomioiden maantieteellinen sijaintimme ja harva asukastiheytemme.

Näistä syistä johtuen STOP Autoilijoiden kuritukselle! -kansanliike on lausunnossaan päätynyt seuraavaan
lopputulokseen:

Jakeluvelvoitteen hintaa korottavista syistä johtuen näemme jakeluvelvoitteen noston taloudelliset vaikutukset niin negatiivisina saavutettavaan ympäristöhyötyyn nähden, että pitäisimme parhaimpana vaihtoehtona koko jakeluvelvoitteen poistamista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin joka tapauksessa jakeluvelvoitetta ei pidä missään nimessä korottaa Suomessa muita Euroopan maita nopeammin ja EU-maiden jakeluvelvoitetason minimiä korkeammalle.

Huolehtimalla kansalaisten liikkumisen ja yritysten logistiikan kustannusten kohtuullisuudesta hillitään
inflaatiota ja edesautetaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla
sekä kotitalouksien kykyä huolehtia omasta toimeentulostaan.

Olemme jo aiemmin tuoneet esille kantamme ja pyytäneet kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin
Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnokseen antamassamme lausunnossa ja olemme uudistaneet sen lausunnossa:
STOP Autoilijoiden kuritukselle! -liike pitää tärkeänä, että Suomi osaltaan varmistaa EU:n energiaverodirektiivin uudistuksen yhteydessä ja kansallisessa lainsäädännössä, että:

  1. Ajoneuvojen käyttäjät eivät joudu muita kansanryhmiä huonompaan asemaan
  2. Uusiutuvan energian lisääminen ei saa lisätä muiden liikenteen käyttövoimien vero- ja maksutaakkaa
  3. Uusiutuvien polttoaineiden suosimisesta tulee tehdä houkuttelevaa minimalistisilla valmisteveroilla.
  4. Jo käytössä olevaa ajoneuvoihin kohdistuvaa verotusta tulee alentaa tai poistaa, jotta kansalaisilla
    olisi aidosti mahdollisuus ympäristöystävällisempään teknologiaan.
  5. Jo olemassa olevan ajoneuvokantamme käyttöä ei estetä tai hankaloiteta lainsäädännöllä tai
    taloudellisesti
Share

Vastaa