Kansanliike antoi oman lausuntonsa biojakeluvelvoitteesta

Kansanliike antoi oman lausuntonsa biojakeluvelvoitteesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoa luonnoksesta uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Lausuntoaika päättyi 9.8.2022

Kansanliikkeemme antoi oman lausuntonsa. Lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan TÄSTÄ.

Yleisesti:
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä tuli voimaan vuoden 2008 alusta. EU lainsäädäntö määrää, että vuoteen 2030 mennessä tieliikenteen käytössä olevat polttoaineet
sisältävät 14 % uusiutuvia polttoaineita. EU valvoo, että jäsenmaat toimivat asetetun velvoitteen
mukaan. Kukin jäsenmaa voi kuitenkin halutessaan asettaa myös korkeammat vuotuiset tavoitteet.


Suomessa asetettiin tavoitteet jo aikaisessa vaiheessa korkealle, sillä biopolttoaineiden
jakeluvelvoite on yli kaksinkertainen EU:hun verrattuna. Osa EU-maista on tähän mennessä
sivuuttanut jakeluvelvoitteen kokonaan eli heillä ei ole jakeluvelvoitetta käytössä.
Pidämme hyvänä, että jakeluvelvoitetta alennetaan ja siltä osin esitys on kannatettava.
Esityksen mukaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettaisiin 7,5 prosenttiyksiköllä
vuodeksi 2023 eli 13,5 prosenttiin.

Jakeluvelvoitteen alentamisesta vuosilta 2022 ja 2023 toteuttamatta jääneet päästövähennykset
katettaisiin korottamalla seuraavien vuosien jakeluvelvoitetta. Samalla vuoden 2030
jakeluvelvoitetta nostettaisiin 34 prosenttiin lisäämällä biokaasu jakeluvelvoitteeseen.
Näkemyksemme mukaan, mikäli hallituksen esitys toteutuisi esitetyssä muodossa, sillä olisi
enemmän negatiivisia kuin positiivisia vaikutuksia, niin liike-elämään kuin tavallisen kansalaisen
arkeen, maksukykyyn ja ostovoimaan.


Korkeasti verotettujen polttoaineiden hintaa nostavat päätökset syövät maamme kilpailukykyä ja
kotitalouksien käytettävissä olevia varoja nostaen yleisemminkin hintatasoa. Autoilun kallistuminen
viime vuosien jakeluvelvoitetasoilla on lisännyt epätoivottavaa kehitystä monella elämänalueella,
mikä antaa varoittavan signaalin.


Suomessa on suhteellisesti tasoltaan Euroopan kireimpiin kuuluva polttomoottoriajoneuvoliikenteen
veromalli. Autoilijoiden kustannustaakkaa pitäisi pyrkiä keventämään eikä lisäämään, mitä
jakeluvelvoite tekee.


Kestävän biokomponentin rajallinen määrä ja ylipäätään biopolttoaineiden tuotantokustannukset
nostavat hintaa. Koska kilpailu uusiutuvista polttoaineista ja erityisesti kehittyneistä
biopolttoaineista tulee kiristymään, kun kansallisten regulaatioiden ja RED II –direktiivin
velvoitetasot nousevat, minimiä korkeampi jakeluvelvoite maksaa kohtuuttomasti eri muodoissaan
yhteiskunnallemme.

Hallituksen esityksestä kohdasta 4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset, puuttuu kotitalouksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja niiden tunnistaminen
Esityksen vaikutusten arviointi keskittyy taloudellisiin vaikutuksiin lähinnä valtiontalouden ja yritysten näkökulmasta. Kotitalousvaikutusten arviointi puuttuu kokonaan. Lisäksi Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta puuttuva selvitys energiaköyhyydestä erityisesti energiasiirtymän ja järjestelmäintegraation vaikutusten näkökulmasta, puuttuu edelleen.

Share