Lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025-2032

STOP Autoilijoiden kuritukselle!- kansanliike kiittää mahdollisuudesta lausua Valtion väyläverkon
investointiohjelma vuosille 2025-2032 luonnoksesta ja lausuu näkemyksenään erityisesti tieliikenteen osalta seuraavaa:

1. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin
tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?

”Investointiohjelma laaditaan Liikenne 12 -suunnitelman (valtioneuvoston selonteko
4/2021) tavoitteiden, kriteerien ja painotusten mukaiseksi. Liikenne 12 -suunnitelman kolme tavoitetta –
saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus – ovat keskenään rinnakkaisia ja tasavertaisia, ja ne kaikki pyrkivät
hillitsemään ilmastonmuutosta.”

Tavoitteet ovat hyviä, mutta kovin mahtipontisia, eivätkä tällä investointiohjelmalla tule toteutumaan
ainakaan tieverkon osalta. Toimintaympäristö kokonaisuudessaan on muuttunut Liikenne 12-suunnitelman laatimisesta ja sitä ei ole otettu riittävällä tavalla huomioon investointiohjelmassa. Liikenne ja ihmisten liikkumisen tarve on sama mikä se on ollut viimeiset 50 vuotta.

Palvelujen poistuminen pieniltä paikkakunnilta ja keskittyminen isoihin keskuksiin on aiheuttanut yksityisautoilun ja auton omistamisen merkityksen lisääntymistä.

Investointisuunnitelman jokaisessa kohdassa tieverkon osalta esitetään huoli siitä, että uudet rata- ja
tiehankkeet ja niiden myötä parantunut palvelutaso voivat heikentää yhdyskuntarakenteen kestävyyttä
kasvavilla kaupunkiseuduilla silloin, kun uutta asutusta ja työpaikkoja sijoittuu etäälle olemassa olevasta
yhdyskuntarakenteesta.

Alueiden käytön suunnitelmissa ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa on pyritty
määrittelemään tavoiteltu kestävä yhdyskuntarakenne ja välttämään tiehankkeiden aiheuttama
hajautumispaine.

Lausunto luettavissa kokonaisuudessaan Lausuntopalvelusta tai tästä pdf-muodossa

Share