Liikkeen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Liikkeen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Tausta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sähkömarkkinoiden ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista sekä muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Ehdotuksen taustalla on korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä annettu Euroopan neuvoston asetus (EU) 2022/1854 samoin kuin hallituksen syksyn 2022 talousarvioneuvotteluissa tekemät linjaukset.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin uudesta, sähköalan yritysten verovuoden 2023 voittoihin kohdistuvasta 33 prosentin suuruisesta väliaikaisesta verosta. Veroa sovellettaisiin yritysten voitoista maksettavan tuloveron lisäksi eikä vero olisi tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Verovelvollisia olisivat yritykset, jotka tuottavat sähköä ja yritykset, jotka myyvät sähköä joko suoraan loppukäyttäjille tai jälleenmyyntiä varten. Verovelvollisuuden ulkopuolelle rajattaisiin vähäinen sähköliiketoiminta.

Veron kohteena olisi sähköalan yritysten sähköliiketoiminnan tulos, joka ylittää viiden prosentin suuruisen tuoton laskettuna sähköliiketoimintaan sitoutuneen omaan pääoman määrälle. Sähköliiketoiminnan tuloksella tarkoitettaisiin sähköliiketoiminnan verovuodelle jaksotettujen veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen sekä muiden vähennyskelpoisten erien erotusta.

Tulojen veronalaisuus ja menojen vähennyskelpoisuus määriteltäisiin eräin poikkeuksin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten mukaisesti. Myös tulojen ja menojen jaksottamiseen sovellettaisiin elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Sähköalan yrityksen mahdollisen ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuottamaa tuloa ei huomioitaisi sähköliiketoiminnan tuloksessa.”

Liikkeen lausunto

“Otamme kantaa tavallisen kuluttajan näkökulmasta erityisesti keskittyen
liikenteeseen liittyen lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja
koskevaksi lainsäädännöksi.


Lakiesityksen nopea aikataulu näkyy läpi koko esityksen. Erityisen huolestuttavaa
on, että lähes koko esitys keskittyy sähköön ja fossiilisten polttoaineiden
alan osuus jää pääsääntöisesti muutamien rivien mittaisiksi. Jopa kohdasta
5.2 pääasialliset vaikutukset puuttuvat täysin vaikutusten arviointi fossiilisten
polttoaineiden loppukäyttäjiin, vaikka Euroopan neuvoston asetuksen, (EU)
2022/1854 korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä, tarkoitus on
helpottaa kuluttajan asemaa.

Ylipäätään jää hyvin epäselväksi kuinka ns. solidaarisuusmaksun periminen
hyödyttäisi kuluttajaa. Näin ollen lakiesityksen todellisten vaikutusten arviointia ei voi tehdä ja tältä osin
valmistelu täytyisi tehdä kokonaan uudestaan. Koska esityksessä ei oteta kantaa kuinka kerätyillä maksuilla on tarkoitus helpottaa fossiilisten polttoaineiden kohdalla kuluttajien asemaa, eikä kuluttajan
asemaa helpottavista toimenpiteistä ole edes minkäänlaista alustavaa
suunnitelmaa, emme voi pitää esitystä kannatettavana.


Esityksen jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että
fossiilisten polttoaineiden alalta kerättävä maksu kohdistuu aidosti kuluttajien
hyödyksi niin sanottuja pumppuhintoja alentavasti eikä sitä käytetä yrityksiä
hyödyttäviin uusiutuvan energian investointien kannustimiin, minkä asetus mahdollistaa. Lisäksi on tärkeää ettei tälläisellä lailla aiheuteta sähkön ja fossiilisten polttohintojen hintojen kasvua. Pyrkimyksen tulee olla päinvastainen.”

Lausunnon antaja:
Stop autoilijoiden kuritukselle!- kansanliike

Share