Stop! Autoilijoiden kuritukselle -kansalaisvetoomus

Ryhmän luoma adressi on nyt valmiina allekirjoitettavaksi. Käykääpäs laittelemassa nimiä adressiin ja laittakaa adressia jakoon 💪

Nyt tykitetään tähän sellainen määrä allekirjoituksia, että saadaan kiikuttaa allekirjoitusten nivaska päättäjille kottikärryillä tuhansien ajoneuvojen torvikonsertin säestyksellä 7.8 Torviprotestin yhteydessä 😁

https://www.adressit.com/stop_autoilijoiden_kuritukselle_-kansalaisvetoomu

Tällä adressilla vaadimme moottoriajoneuvojen hankinta- ja käyttökustannuksien laskemista ja Liikenne- ja viestintäministeriön laatiman fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksen muokkaamista tietyiltä osin.

Periaatepäätöksiä ei voida tehdä ennen kuin on tarkasteltu suunnitelmaa yhteiskunnan hyvinvoinnin, perusoikeuksien, työssäkäynnin, eri alojen investointien ja kilpailukyvyn kannalta.

Perustelut:

Jokaiselle suomalaiselle täytyy turvata vapaus valita omia tarpeita ja mieltymyksiä vastaava liikkumismuoto ilman kohtuuttomia kustannuksia tai rajoitteita. Olkoon se henkilöauto, pakettiauto, moottoripyörä, mopo, kuorma-auto, matkailuauto, julkinen liikenne tai fyysinen liikkuminen – aito valinnanvapaus täytyy säilyttää. Suomessa liikkumisvapaus on taattu perustuslain 9 §:ssä jossa todetaan, että Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

Tätä vapautta ei tule rajoittaa millään veronkorotuksilla tai -uudistuksilla eikä autoilun kustannuksiin korottavasti vaikuttavin keinotekoisin maksuin tai markkinakeinoin, jotka heikentäisivät sitä kautta aitoa mahdollisuutta valita oma liikkumismuotonsa.

Työssäkäynnin kannattavuutta ja työn vastaanottamista tulee tukea alentamalla moottoriajoneuvojen käyttökustannuksia. Suurin osa yksityishenkilöiden ajosuoritteesta koostuu työmatkoista ja merkittävä osa työpaikoista edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Kuljetusalan ja ylipäätään yrityksien kilpailukykyä tulee parantaa esittämiemme muutosten mukaisesti.

Pitämällä henkilöautoliikenteen kustannukset järkevällä tasolla tuemme myös elinkeinoelämän ja kotimaan matkailun positiivista työllisyysvaikutusta.

Nykyisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) mukaan korjausvelka lyhenee liian hitaasti, eikä tienpidon määrärahat tule riittämään riittävään kehitykseen ja kunnossapitoon. Toimiva liikenneverkko vähentää matka-aikoja sekä päästöjä. Suunnitelmaa tulee muuttaa esittämiemme seikkojen mukaisesti.

Fossiilisilla polttoaineilla ajaminen tulee olla hyväksyttävää niin kauan kuin niillä toimivia ajoneuvoja on liikenteessä eikä niiden käyttäjiä tule rangaista polttoaineen saatavuutta hankaloittaen ja polttoaineveronkorotuksin eikä millään polttoaineiden hintoja nostavalla järjestelmällä kuten suunnitellulla päästökauppajärjestelmällä.

Autotekniikka on kehittynyt vuosi vuodelta vähäpäästöisemmäksi. Suomen autokannan vanheneminen on sen sijaan valitettavasti vain kiihtynyt autoilun kustannuksien noustessa suhteessa tuloihin. Vähentämällä hankinta/ käyttökustannuksia ja sallimalla luonnollisen siirtymän markkinoiden ehdoilla Suomen autokanta on suurimmilta osin uusiutunut vuoteen 2045 mennessä, jos otetaan huomioon se, että useimpien autonvalmistajien polttomoottoriautojen valmistus loppuu näillä näkymin vuonna 2030.

Jokaisella Suomalaisella yksityishenkilöllä ja yrityksellä on oltava oikeus valita tarpeitansa vastaava liikkumismuoto ja moottoriajoneuvon kyseessä ollessa käytön vaatimuksiin parhaiten vastaava käyttövoima.

Liikkumisen vapautta ei tule rajoittaa eikä aitoa valinnanvapautta heikentää millään mihinkään tiettyyn liikkumismuotoon painostavalla taloudellisella keinolla. Muutokseen tulee pyrkiä vain tukevilla keinoilla, kurittamisen aika on ohi.

Autoverosta on päästävä eroon mikä tukee myös Euroopan Unionin henkeä. Uuden auton ostaminen hyödyttää valtiota kuitenkin edelleen arvonlisäveron muodossa.

Yli 20 vuotta vanhat autot tulee jättää rauhaan päästöpohjaisilta rajoituksilta ja veroilta. Näiden ajoneuvoverosta tulee luopua tai ellei siitä voida luopua niin summa tulee kohtuullistaa ja olla sama kaikille kuten joskus aiemmin historiassa. Näitä autoja on pääsääntöisesti verotettu maahantuotaessa enemmän kuin uudempaa autokalustoa ja suurin osa käytetyistä autoista pudottaa arvoaan normaalia vähenemää enemmän, kun autovero poistetaan. Niinpä ajoneuvoveron poisto tai kohtuullistaminen on oikeutettua.

Ajoneuvovero tmv. tulee poistaa kaikilta 30 vuotta ja vanhemmilta ajoneuvoilta. Ainoastaan kaupallisessa liikenteessä käytössä olevasta ajoneuvosta joutuisi maksamaan edelleen ajoneuvoveroa. Tämän ikäisistä autoista suurin osa on harraste- ja museoajoneuvoja. Näillä ajetaan yleensä kausiluonteisesti ja vuosittaiset ajosuoritteet jäävät vähäisiksi tai niillä ei ajeta edes joka vuosi. Tämän vuoksi niiden merkitys mm. Suomen tieliikenteen päästöihin on todella pieni. EU- valtioissa näillä ei ole ajoneuvoveronkaltaisia vuosittaisia maksuja. Näitä autoja ei voi rinnastaa veroissa ja maksuissa käyttöajoneuvoihin.

Myös museoajoneuvot ovat osa historiaamme. Museoajoneuvojen verotukseen ei tule koskea ja on varmistettava, että tulevaisuudessakin museoajoneuvot liikkuvat alkuperäisellä käyttövoimallaan.

Valtion tulee pyrkiä poispäin tieliikennettä koskevasta byrokratiasta eikä lisätä sitä.

Vaadimme seuraavia muutoksia:

– Tämänhetkisten sitoumuksien mukaan jakeluvelvoiteprosentti kaikkien kulutukseen luovutettujen liikennepolttoaineiden energiasisällöstä tulee kasvattaa 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Tämä tulisi nostamaan entuudestaan korkeita polttoaineiden hintoja kysynnän kasvaessa suhteessa tarjontaan. Täten vaadimme biojakeluvelvoitteen laskemista EU:n mediaanin mukaiselle tasolle, jotta tulevien investointien kautta voidaan vastata paremmin kysyntään.

– Polttoaineiden litrahinnat tulee laskea verotuksellisin ja muilla keinoin EU:n mediaanitasolle tai mieluiten alemmaksikin.

– Suomen tulee tavoitella tieliikenteen hiilineutraliutta vuoteen 2050 (eikä 2035) mennessä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti mikäli muutkin valtiot sitoutuvat tähän toimenpitein.

– Teiden kunnossapitoon, väylien kehitykseen ja korjausvelan vähentämiseen vaaditaan tarpeita vastaava budjetti, jolla taataan vaivaton, energiatehokas, taloudellinen ja turvallinen liikkuminen kaikkialla Suomessa. Erityisenä esimerkkinä mainittakoon, että asfalttipintaisilta teiltä ei tule poistaa asfalttia vaan korjata asfaltoinnit.

– Hallituksen tulee pidättäytyä autoilijoille negatiivisista liikenteen taloudellisista uudistuksista, joihin kuuluu mm. ajosuoritteen mukainen vero eli kilometrivero, myyntilupajärjestelmä ns. päästökauppa polttoaineille, ruuhkamaksut, tietullit, moottoriajoneuvojen ajoneuvoverojen korotus ja polttoaineiden valmisteveron sitominen kuluttajahintaindeksiin.

– Suomen tulee investoida uusiutuvien/synteettisten polttoaineiden kehittämiseen ja valmistamiseen.

– Vuodesta 2011 laskien polttoaineveroa on nostettu dieselin osalta 42% enemmän verrattuna bensiinin polttoaineveron korotuksiin. Tämä vaikuttaa käyttövoimaveron perusteeseen ja vaadimme käyttövoimaveron laskemista vastaavan prosenttimäärän verran.


– Autovero tulee poistaa nopealla aikataululla.


– Ajoneuvoveroa ei tule korottaa vaan kohtuullistaa. Sitä tulee myös muuttaa niin, että yli 20 vuotta vanhat autot vapautetaan siitä tai ne maksavat jatkossa kaikki samansuuruisen veron joka on alle 100 euroa/vuosi. 30 vuotta ja vanhemmilta autoilta sitä ei kerätä enää ollenkaan paitsi kaupallisessa liikenteessä käytössä olevasta ajoneuvosta.


– Tieliikenteen digitaalisia ajoneuvokohtaisia seurantajärjestelmiä ei tule edistää valtion rahoituksella eikä päätöksillä.

Tähän adressiin kerätään nimiä 7.8.2021 Torviprotesti 3.0 -mielenosoituksen järjestämiseen saakka. Adressia kutsutaan vastaanottamaan kaikki eduskunnassa vaikuttavat puolueet ja kansanedustajat. Adressi luovutetaan päättäjille mielenosoituksen yhteydessä.

Share